Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 4

(Chính trị) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 4/2015, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính phủ và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 4

Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 4

*Trong đó, Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa quy định cụ thể về: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

*Ngày 17/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2015/NĐ-CP quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.

Nghị định được ban hành để cụ thể hóa quy định tại Khoản 2, Điều 14 của Luật hải quan; xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí thành lập Cục Hải quan để đảm bảo tổ chức bộ máy của ngành hải quan được tinh gọn, tránh lãng phí về nhân lực và chi phí, tránh việc thành lập thêm nhiều tổ chức bộ máy mới; đáp ứng yêu cầu về khối lượng công việc ngày càng tăng tại các địa bàn chưa có tổ chức hải quan, địa bàn có đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên các địa bàn này, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, thương mại quốc tế.

*Chính phủ ban hành Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, trong đó quy định cụ thể về: Các loại hợp đồng xây dựng; nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng; nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng; hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng; quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng; giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;…

*Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn của các quy định hiện hành; bảo đảm tính đồng bộ trong công tác xây dựng và ban hành pháp luật, phù hợp với các quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

*Ngày 27/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Nghị định quy định cụ thể về: Định mức hỗ trợ, thời điểm hỗ trợ và phương thức hỗ trợ; kinh phí hỗ trợ; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.

*Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Quyết định được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được giao (cấp) đất không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 để người dân có đất ở ổn định, nhất là tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận theo Nghị quyết của Quốc hội và tăng cường công tác quản lý đất đai ở địa phương.

*Ngày 16/4/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách. Quyết định quy định cụ thể về: Quy hoạch bến xe khách; cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng bến xe khách; chính sách ưu đãi về xã hội hóa khai thác bến xe khách; điều kiện hưởng cơ chế, chính sách.

Hoàng Diên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!