Nguyễn Sinh Hùng » Đại Biểu - Cử Tri » ĐBQH Nguyễn Hữu Hùng: Trong luật này không nên coi dự trữ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là nguồn dự trữ quốc gia

(Đại Biểu - Cử Tri) - Theo tôi, việc xác định mục tiêu dự trữ quốc gia trong dự thảo Luật là phù hợp. Điều 1 có sự kế thừa, phát triển được bản chất của dự trữ quốc gia đã được thể hiện trên thực tế.

Theo đó, nhà nước hình thành và sử dụng dự trữ quốc gia nhằm chủ động đáp ứng các yêu cầu đột xuất về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, phục vụ quốc phòng, an ninh, tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác của nhà nước. Theo tôi, do nhiều nguyên nhân khác nhau, kể cả về mặt pháp luật cũng như nguồn dự trữ quốc gia của chúng ta quá mỏng, nên thời gian vừa qua mục tiêu góp phần ổn định thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô chưa đạt kết quả tốt. Thế nhưng, không vì thế mà ta bỏ mục tiêu này.

Thứ hai, so với Pháp lệnh hiện hành, trong dự thảo Luật có một nội dung được bổ sung đó là góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tôi cho rằng, việc bổ sung vào mục tiêu của dự trữ quốc gia nội dung này là hết sức cần thiết về bảo đảm cơ sở pháp lý khi thực hiện. Trên thực tế, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết, cấp bách thì Chính phủ đã sử dụng dự trữ quốc gia để cấp gạo cứu đói cho nhân dân một số vùng khi giáp hạt, cấp gạo cho học sinh dân tộc nội trú, cứu trợ cho nông dân lúc khó khăn… Hiện nay, theo báo cáo của Chính phủ, tổng mức dự trữ quốc gia của chúng ta rất thấp cho nên việc bổ sung thêm mục tiêu này có ý nghĩa quan trọng để góp phần bảo đảm sự ổn định xã hội, làm căn cứ để quyết định các mặt hàng dự trữ quốc gia và quyết định mức dự trữ quốc gia.

ĐBQH Nguyễn Hữu Hùng

ĐBQH Nguyễn Hữu Hùng

Về phạm vi điều chỉnh, Điều 2 dự thảo Luật quy định: Luật quy định việc hình thành, tổ chức, quản lý điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc hình thành tổ chức, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân… Tôi thấy quy định như trên là chưa bao trùm được hoạt động dự trữ quốc gia. Theo đó, dự thảo Luật quy định trong phần giải thích từ ngữ: hoạt động dự trữ quốc gia là hoạt động xây dựng và thực hiện chiến lược quy hoạch, kế hoạch dự toán ngân sách về dự trữ quốc gia; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật; hình thành tổ chức, quản lý và điều hành dự trữ quốc gia. Vấn đề này trong nội dung dự thảo Luật đã có nêu một số nội dung. Do đó, đề nghị nghiên cứu thêm vấn đề này để đưa hoạt động dự trữ quốc gia vào phạm vi điều chỉnh của dự án luật.

Về chính sách nhà nước về dự trữ quốc gia ở Điều 5 tôi thấy cần phải làm rõ Khoản 5, quy định rõ nhà nước có chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dự trữ quốc gia. Khẳng định rõ điều này để làm rõ thêm phạm vi điều chỉnh của dự án Luật. Tôi hiểu dự trữ quốc gia và các nguồn lực vật chất được đưa vào dự trữ do nhà nước quản lý bao gồm vật tư, hàng hóa thiết yếu để phục vụ mục tiêu của dự trữ quốc gia. Nguồn lực vật chất đó là của nhà nước được hình thành từ ngân sách nhà nước và cũng đã được khẳng định trong dự thảo Luật. Khoản 5 của điều này cần phải chỉ rõ phạm vi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dự trữ quốc gia là như thế nào. Tôi cho rằng không nên coi dự trữ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là nguồn dự trữ quốc gia theo phạm vi của Luật này mà coi đó là nguồn lực dự trữ của xã hội.

MV(DBND)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Tags:
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!