Nguyễn Sinh Hùng » Bạn đọc » Đừng để từ Nghị quyết đến thực tế có khoảng cách xa

(Bạn đọc) - Có khoảng cách đó là do việc quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Thông tư vào thực tiễn của bộ ngành địa phương chưa sát, chưa đúng và chưa trúng, thậm chí có nhiều chủ trương mang tính lợi ích nhóm, cục bộ và bản vị…

Minh họa: Ngọc Diệp

Đừng để từ Nghị quyết đến thực tế có khoảng cách xa

Các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Thông tư hướng dẫn củ Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội ban hành người đọc thấy rất đúng, rất hay rất quyết tâm và khát vọng rất cao. Thế nhưng từ Nghị quyết đến thực tế thường có một khoảng cách rất xa.

Có khoảng cách đó là do việc quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Thông tư vào thực tiễn của bộ ngành địa phương chưa sát, chưa đúng và chưa trúng, thậm chí có nhiều chủ trương mang tính LỢI ÍCH NHÓM, CỤC BỘ VÀ BẢN VỊ…trong khi đó trách nhiệm giám sát, thanh tra kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp chưa thật sự chặt chẽ nghiêm túc nhiều cuộc thanh ttra, kiểm tra kết luận chưa rõ ràng, minh bạch vì VỊ THÂN. Chính với đó mà Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, Thông tư cấp trên chưa thực sự đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân nên các mục tiêu Nghị quyết đề ra chất lượng hiệu quả không như kỳ vọng. Nhất là công cuộc phỏng chống tham nhũng, đấu tranh với GIẶC NỘI XÂM không kiên quyết, có biểu hiện SỢ RÚT DÂY ĐỘNG RỪNG nên cơ quan Phòng chống tham nhũng các cấp ít phát hiện được tham nhũng và các tiêu cực khác, chỉ vào cuộc khi BÁO CHÍ PHÁT HIỆN.

Cung cách triển khai thực hiện thì như vậy nhưng trong tổng kết của các ngành, các cấp, các địa phương và đơn vị thì được các nhà soạn thảo nhào nặn những con số rất đẹp, rất ấn tượng về thành tích. Yếu kém tồn tại lại chung chung, không dám quy rõ trách nhiệm người đứng đầu và chỉ nêu nguyên nhân khách quan là chính, nên đã góp phần làm giảm niềm tin của người dân với Đảng và chính quyền các cấp.

Mong rằng năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13, những tồn tại ở trên được loại bỏ để Nghị quyết Đảng thực sự đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân làm cho đất nước ta tiến bộ và phát triển.

Ksobui

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!