Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Kế hoạch triển khai Nghị quyết 67/2013/QH13 của Quốc hội

(Chính trị) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội hôm 21/11/2013 (Ảnh: VPQH)

Việc ban hành Kế hoạch nêu trên nhằm triển khai nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng và hiệu quả Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác này năm 2014 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung và hình thức phù hợp, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Trước ngày 20/1/2014, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ lập danh mục, đề xuất nội dung, dự kiến phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong luật, pháp lệnh, nghị quyết, đảm bảo nguyên tắc văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của nội dung có liên quan trong luật, pháp lệnh, nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong luật, pháp lệnh, nghị quyết theo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo tiến độ, chất lượng; hạn chế thấp nhất việc phải ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, theo đó, chỉ giao quy định chi tiết đối với nội dung quy định về trình tự, quy chuẩn kỹ thuật hoặc vấn đề chưa có tính ổn định cao, nhưng phải trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, tập trung vào các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiều văn bản nợ đọng hoặc phải xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Hàng tháng, công khai tình hình soạn thảo, trình, ban hành và tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

(Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!