Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Phân công chuẩn bị nội dung họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Chính trị) - Để chuẩn bị cho 3 phiên họp thứ 40, 41, 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, tờ trình, báo cáo.

d395b252-d25f-4464-aa70-8d64aa974d2b

Cụ thể, để chuẩn bị cho phiên họp thứ 40 (dự kiến từ ngày 10-19/8/2015), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị Dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Dự án Luật tạm giữ, tạm giam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị dự án Luật tiếp cận thông tin; phối hợp chuẩn bị dự án Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

Dự án Luật phí, lệ phí và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị.

Các dự án Luật thống kê (sửa đổi); Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật an toàn thông tin; Bộ luật hàng hải (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật khí tượng thủy văn, Tờ trình của Chính phủ về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980 sẽ do Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công thương chuẩn bị.

Đối với phiên họp thứ 41 (dự kiến từ ngày 10-18/9/2015), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo bổ sung của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ); chuẩn bị dự án Luật quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình một kỳ họp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2015…

Dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị dự án Luật về hội. Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị Dự án Luật dược (sửa đổi); Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế.

Báo cáo bổ sung của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014 sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

Đối với phiên họp thứ 42 (dự kiến từ ngày 12-15/10/2015), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016; chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi); Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật khí tượng thủy văn.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật an toàn thông tin.

Tổng thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2015…

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!