Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội, xa-hoi » Phê duyệt danh mục Dự án về giảm nghèo tại Hà Giang

(Xã hội) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang” (CPRP tỉnh Hà Giang) do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ.

UBND tỉnh Hà Giang là cơ quan chủ quản Dự án.

Mục tiêu dài hạn của Dự án là nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương cho hộ nghèo nông thôn tại các xã mục tiêu của Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang một cách bền vững.

Ảnh minh họa

Dự án gồm 3 hợp phần: Quy trình lập kế hoạch phát triển định hướng thị trường bền vững được thiết lập; đầu tư phát triển hàng hóa phù hợp với người nghèo và điều phối Chương trình.

Thời gian thực hiện Dự án là 5 năm (2015 – 2020). Dự án thực hiện tại 30 xã của 5 huyện (Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang, Vị Xuyên) của tỉnh Hà Giang với tổng kinh phí của Dự án là 33,712 triệu USD, trong đó, vốn ODA vay ưu đãi của IFAD 20 triệu USD (vốn đã được đảm bảo là 10 triệu USD, vốn sẽ huy động là 10 triệu USD); vốn đối ứng 13, 712 triệu USD (Chính phủ Việt Nam đóng góp 9,492 triệu USD, các bên hưởng lợi đóng góp 4,22 triệu USD).

Đối với vốn ODA vay IFAD, ngân sách Trung ương cấp phát cho các nội dung xây dựng cơ bản và hành chính sự nghiệp theo hình thức bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện Dự án.

Ngân sách Trung ương cho vay lại đối với phần vốn thông qua Hội Phụ nữ tỉnh để cấp vốn cho nhóm tín dụng tiết kiệm do Hội Phụ nữ quản lý.

Đối với vốn đối ứng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tự cân đối theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương theo quy định và người hưởng lợi đóng góp.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang hoàn thiện văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ ODA tiếp tục vận động khoản tài trợ còn thiếu để bảo đảm hiệu quả cao nhất của Dự án.

(Theo Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!