Nguyễn Sinh Hùng » "thực hiện lời hứa"

thực hiện lời hứa

Đã có chế tài để các Bộ trưởng thực hiện lời hứa

Đã có chế tài để các Bộ trưởng thực hiện lời hứa

29/11/2013 | “Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn chính là chế tài. Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Trưởng ngành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội”, Chủ...