Nguyễn Sinh Hùng » Đại Biểu - Cử Tri » Thiếu cơ chế giám sát cụ thể của nhân dân sẽ dẫn tới lạm quyền

(Đại Biểu - Cử Tri) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm mới cụ thể hơn, rõ ràng hơn so với luật hiện hành, song chưa tạo được bước đột phá.

Tôi nhất trí với quan điểm quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, nhưng đề nghị phải nêu rõ khái niệm sở hữu toàn dân, cơ chế để thực hiện quyền sở hữu đó như thế nào? Nhà nước thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu cụ thể ra sao? Quyền nào thực hiện thông qua QH và HĐND các cấp, quyền nào thực hiện thông qua Chính phủ và UBND các cấp? Trong dự thảo Luật, tôi thấy quan điểm sở hữu toàn dân về đất đai chưa được thể hiện rõ; trái lại các quy định của Luật Đất đai lại thể hiện tinh thần sở hữu Nhà nước về đất đai, thậm chí có thể hiểu sở hữu của Chính phủ về đất đai.

Quan điểm sở hữu toàn dân phải có tác dụng xuyên suốt trong các quy định của Luật, là linh hồn của Luật, tạo ra sự nhất quán, hợp logic của các điều Luật, từ đó tạo được sự thống nhất trong việc làm và đem lại hiệu quả cao. Trong dự thảo Luật quy định quyền hạn, trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai, nhưng chưa phân biệt rõ quyền hạn đó do chủ sở hữu giao hay do chức năng vốn có của Nhà nước. Vai trò của nhân dân và cơ quan dân cử thì còn chung chung, mờ nhạt và thiếu một cơ chế cụ thể để thực hiện việc giám sát một cách hữu hiệu.

ĐBQH Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước)

ĐBQH Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước)

Thiếu cơ chế giám sát cụ thể của nhân dân sẽ dẫn tới lạm quyền. Đây chính là nguyên nhân của tham nhũng, của khiếu kiện về đất đai không ngừng gia tăng trong thời gian vừa qua. Nhiệm vụ của sửa đổi Luật lần này là phải góp phần tích cực để hạn chế, khắc phục được tình hình trên, bảo đảm quyền của chủ sở hữu trên thực tế. Tôi đề nghị toàn bộ Luật cần được thể hiện rõ, cụ thể cơ chế giám sát của nhân dân trong từng công việc thông qua cơ quan đại diện của nhân dân là QH và HĐND các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước với vai trò là đại diện của chủ sở hữu, chứ không phải là chủ sở hữu. Tôi đề nghị trong Chương II cần thiết kế lại và đổi tên thành Chương chủ sở hữu về đất đai và nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu nhằm khẳng định đúng vị trí pháp lý của Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai theo sự ủy nhiệm của toàn dân, trên tinh thần đó sẽ xuyên suốt các quy định của Luật. Và trong Chương II, cần có một quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu về đất đai; đồng thời có một mục để quy định về chức năng quản lý của Nhà nước đối với đất đai.

(DBND).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!